Page 10 - Tatry magazin
P. 10

V KRESLE                                „


      ste autorom všetkých 64  Jááánošíííka schvaľovali,
      hier, ktoré rnD uvied-   keď ho nakoniec namiesto
      lo a námetov máte stále  nabrúsených schvaľovate-
      dosť. siahate radšej po  ľov v podstate schválil ľud,
      aktuálnych, alebo skôr   teda diváci. Jááánošííík bol        Naše divadlo je ako
      po tých z histórie?    namierený proti legende –          vydarené dlhoroč-
      Inšpiratívna téma skoro vždy  a stal sa rokmi javiskovou
      nado mnou a nad nami dlhší  legendou, ktorá pretrváva         né manželstvo. Keď
      čas visí. Už len sa jej šikovne  dodnes. Povedané s Havlom      funguje láska, nie je
      zmocniť. Dlho o nej hovo- a jeho hrdinom z Audien-
      rím so súborom, ako teraz  cie: To sú tie paradoxy.          čo riešiť a roky sú
      napríklad o našich nemocni-                      len číslo. Tak nejako
      ciach. Skoro všetci v súbore  radošinci veľa cestujú         som na tom aj ja
      sa so mnou podelili o svoje  po slovensku i blízkom či
      konkrétne skúsenosti s naším  vzdialenom svete. Prija-        s mojím divadlom.
      zdravotníctvom. Napísal  lo publikum jááánošíííka
      som nemocničnú hru – a na- všade priaznivo, nelie-
      koniec to tuším nie je hra  tali napríklad na liptove
      o nemocnici, ale oveľa viac  vzduchom valašky?
      o ľuďoch a pacientoch v nej. Vo februári 2019 mal Jááá-
                   nošííík po tristo rokoch, aj
      najpopulárnejšia hra rnD  s dvoma predchádzajúci-
      rozpráva o zbojníckej legen- mi verziami, 1057. reprízu
      de, ktorú si slováci vytvorili  a mám dojem, že bude ešte
      a radi sa jej držia. Vy ste ju  dlho vypredaný… A práve tá
      však uchopili s nadhľa-  spomínaná posledná verzia
      dom a jááánošííík je vaším  mala premiéru v Nvotovej
      predstavením s najvyšším  réžii 17. marca 2013 v Lip-
      počtom repríz. V čom to je,  tovskom Mikuláši, kde pred
      že zľudovel pomaly viac,  tristo rokmi zbojníka Juraja
      ako postava z histórie?  Jánošíka popravili. No vtedy
      Keď bola v roku 1970 premié- na našej mikulášskej pre-
      ra Jááánošíííka, hemžilo sa to  miére bolo v hľadisku živo,
      okolo nás samými hrdinami…  až mohutne, ale valašky
      socialistickej práce, komu- lietali iba na javisku.
      nistického a revolučného
      robotníckeho hnutia a od- Pri zájazdoch po slovensku
      boja. Reku, čo tak na javisku  zažívate srdečnú atmosféru,
      inak predstaviť tzv. hrdinu  boli však aj roky a miesta,
      „ľudového revolučného   keď to tak nebolo… Hralo
      hnutia“ zbojníka Jánošíka –  sa lepšie v časoch, keď sa
      ako človeka, čo nechce za  mnohé nesmelo a publikum
      druhých páchať hrdinské činy  sa tešilo z každého inotaju či
      a hrdinsky zomrieť. Hovorili  narážky, alebo dnes, keď sa
      sme to s recesiou a s humo- síce môže všetko, ale často
      rom, čo ľudia jednoznačne  sa (nie v rnD) nepovie nič?
      prijali – ale tí, čo o nás vtedy  Keď nám v 70. rokoch mi-
      rozhodovali, nás jednoznačne  nulého storočia nepovolili
      neprijali. Skoro desať rokov  hrať Jááánošíííka v divadlách


      TATRY MAGAZÍN
                                                          10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15