Page 12 - Tatry magazin
P. 12

V KRESLE

                                                 Foto: Ctibor Bachratý      jednu z najsilnejších hier  mal slzy. „Taký krásny dar  Verejnej bezpečnosti, s kto- vtipnou vsuvkou, prekvapu-
      ste napísali v roku 1989  som nikdy nedostal,“ povedal  rou pristavoval autá a ná- jete aj nezvyčajne rezkými
      k päťdesiatinám jána Mel- mi. V Žiline na ďalšej pred- sledne buzeroval vodičov,  a originálnymi tanečnými
      koviča, ďalšej významnej  premiére Vygumuj a napíš  pocit miestnej moci a dôleži- kreáciami. odkiaľ na ne
      postavy rnD. Bola nielen  zostalo po predstavení   tosti. Touto stratou sa v ňom  beriete nápady i kondíciu?
      o jeho kľukatom živote,  v hľadisku priam hrobové  a v nich niečo zlomilo a záro- Keď máte na javisku šikovný
      ale aj o pohnutom vývoji  ticho. Vtom zrazu vstal jeden  veň v nich aj zakonzervovalo  kolektív a v hľadisku rov-
      celej spoločnosti jeho čias.  divák a skríkol na celú sálu:  trvalú nenávisť a zlobu. Čo  nako pozitívne naladených
      gumovanie minulosti a pí- „Ďakujem vám za dve hodiny  s tým? Nad tým sa my už iba  divákov, s ktorými si dobre
      sanie inej bola prax režimu,  slobody!“ Chytili sme sa na  na javisku pousmejeme. rozumiete, to je prvý a dob-
      ktorý krátko po premiére  javisku pevnejšie za ruky               rý predpoklad k tomu, aby
      hry padol. Cítili ste na tom  a padol nám kameň zo srdca. ako to robíte, že máte takú  v rámci danej témy vzniklo,
      svoj podiel a satisfakciu?               šťastnú ruku pri výbere mla- či urodilo sa aj niečo nové
      Po predpremiére hry Vy-  V hre Besame mucho     dých hereckých talentov,  a vtipné. Stáva sa, dosť
      gumuj a napíš v septembri  hráte aj postavu dôchodcu,  ktoré sa neraz presadia aj na  často som pri tom. Teší ma,
      1989 prišiel za mnou v našom  ktorému sa cnie za starými  ďalších scénach či vo filme? keď javisko nie je múzeum
      vtedajšom divadle na Škul- „poriadkami“. Kde sa stala  Sú to také naše blízke  a či skanzen, ale priestor,
      tétyho ulici český novinár,  chyba, že mnohým chýbajú? stretnutia ľudí rovnaké- kde sa naplno žije témou.
      podal mi ruku a konštatoval:  Asi sa mnohým dobre a hlav- ho druhu. Dobré náhody
      „Pane Štepko, začala se re- ne jednoducho žilo vtedy,  a prajné okolnosti nás  aké máte plány a želania
      voluce!“ A pritom som chcel  keď za nich vo všetkom roz- nejako šikovne pospája- do najbližšej budúcnos-
      iba pripraviť malý javiskový  hodovali iní. Keď boli hlavné  jú, navzájom si padneme  ti, osobné i divadelné?
      darček Jánovi Melkovičovi  tie takzvané istoty. Neboli to  do oka. Mne sa potom pre  Naše divadlo je ako vydare-
      k jeho päťdesiatke, teda cez  vysoké nároky na prežitie.  nich dobre píše, oni dobre  né dlhoročné manželstvo.
 N                  chodca nepotreboval v tam- dokopy je to naše divadlo. Tak nejako som na tom
                                 hrajú aj spievajú, diváci s tým
                   Ale asi na plnohodnotný život
                                               Keď funguje láska, nie je
      jeho kľukatý životný príbeh
                                 všetkým súhlasia – a celé
                   dosť málo. Môj javiskový dô-
      od roku 1939 až po súčasnosť
                                               čo riešiť a roky sú len číslo.
      rozprávať na javisku nielen
                                               aj ja s mojím divadlom.
                   tých rokoch veľa k šťastiu,
      o Melkovičovi, ale o nás všet-
      kých. Keď Janko prvý raz do-
                                 Počas predstavení kolegov
                   povedzme postačila mu
      čítal hru, objal ma a v očiach
                   „lapanka“ v ruke pomocníka
                                 neraz zaskočíte nečakanou
      TATRY MAGAZÍN
                                                          12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17